Live

Ungschminkti Liveufnahme! Alli Songs sind komponiert, textet, arrongschiert, gschpillt, abgmischt und ufgnoh vo Murphy’s Law.

album-art